Охорона праці людини

—PAGE_BREAK—

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Клас умов праці

Фактор виробничого середовища

Оптимальний

Допустимий

Шкідливий3

Небезпечний

1ступінь

2ступінь

3ступінь

4ступінь

ексремальний)

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Температура повітря,°С

За СН

За СН

За показником WBGT-індексу, див. Табл5.1.1.

Швидкість руху повітря,

м/с

-»-

-»-

-»-

Вологість повітря,%

-»-

-»-

-»-

Теплове випромінювання,

Вт/м2

-»-

-»-

141-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500

>3500

Таблиця5.1.1

Класи умов праці за показником

WBGT-індексу*для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року (‘С)

Клас умов праці

Категорія

Загальні

Оптимальний

Допустимий

Шкідливий3

робіт

енерговитрати ,

Вт

1ступінь

2ступінь

3ступінь

4ступінь

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

до139

21,0-23,4

23,5-25,4

25,5-26,6

26,7-27,4

27,5-28,6

28,7-31,0

140-174

20,2-22,8

22,9-25,8

25,9-26,1

26,2-26,9

27,0-27,9

28,0-30,3

175-232

19,2-21,9

22,0-25,1

25,2-25,5

25,6-26,3

26,3-27,3

27,4-29,9

233-290

18,2-10,9

21,0-23,9

24,0-24,2

24,3-25,0

25,1-26,4

26,5-29,1

3

більше290

17,0-18,9

19,0-21,8

21,9-22,2

22,3-23,4

23,5-25,7

25,8-27,9

* WBGT(ТСН)-індекс теплового навантаження середовища.

Таблиця5.2

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

Показник

мікроклімату

Клас умов праці

Темпера повітря,°С

(нижня межа)

Опти­мальний

Допустимий

Шкідливий3

Категорія

Загальні енер-

1ступінь

2ступінь

3ступінь

4ступінь

робіт

говитрати,Вт

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

до139

За СН*

За СН*

18,1-20,0

16,1-18,0

14,1-16,0

12,0-14,0

140-174

-»-

-»-

17,1-19,0

15,1-17,0

13,1-15,0

11,0-13,0

175-232

-»-

-»-

14,1-16,0

12,1-14,0

10,1-12,0

8,0-10,0

233-290

-»-

-»-

13,1-15,0

11,1-13,0

9,1-11,0

7,0-9,0

3

>290

-»-

-»-

12,1-14,0

10,1-12,0

8,1-10,0

6,0-8,0

Вологістьповітря,%

-»-

-»-

Вимоги відсутні

Швидкість руху повітря, м/с

-»-

-»-

Див. примітку

*«Санитарные нормы микроклимата производственных помещений».Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на0,1м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бу­ти збільшена на0,2 °С.

Таблиця5.3

Класи умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року (зима) та в холодних приміщеннях

Класумов праці

Показник

Допустимий

Шкідливий (нижня межа)**3

1ступінь

2ступінь

3ступінь

4ступінь

2

3.1

3.2

3.3

3.4

Температура повітря,°С***

Кліматичні зони:

2

-23,0

-29,4

-31,5

-35,7

-48

3

-15,9

-21,3

-23,0

-26,0

-37

*При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією(J,°С,м2/Вт);0,71 (1а);0,82 (1б); 0,61 (2); 0,51 (3).

**Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентацію часу перебуван­ня в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

***Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути збільшена на2,0 °Сна кожний1м/с.

Таблиця5.4

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник мікроклімату

Клас умов праці

Темпера повітря  ,°С

(нижнямежа)

Опти­мальний

Допустимий

Шкідливий3

Категорія

Загальні енер-

1ступінь

2ступінь

3ступінь

4ступінь

робіт

говитрати,Вт

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

до 139

За СН

28,1-31,0

31,1-34,0

34,1-37,0

37,1-40,0

140-174

28,1-31,0

31,1-34,0

34,1-37,0

37,1-40,0

175-232

27,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

36,1-39,0

233-290

27,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

36,1-39,0

3

>290

26,1-29,0

29,1-32,0

32,1-35,0

35,1-38,0

Швидкість руху повітря, м/с

За СН

За СН

Нижче максимально допустимих значень

Відносна вологість повітря,%

60-70

71-85

86-100

Теплове випромінювання, Вт/м2

141-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500

—PAGE_BREAK—

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень (для постійних робочих місць)

Клас умов праці

Фактор виробничого середовища

Допустимий

Шкідливий3

1ступінь

2ступінь

3ступінь

4ступінь

2

3.1

3.2

3.3

3.4

Природне освітлення (КПО,%)

Норма1

Недостатньо

Відсутнє

Освітленість робочої поверхні

(Е, лк)

Норма1

0-5Ен — Ен2

Сліпуча близькість джерел світла

(показник осліпленості, Р,

відн.од.)

Норма1

Р

Відбита сліпуча близькість

Відсутність

Наявність

Пульсація освітленості (коефіцієнт

пульсації, Кп, %)

Норма1

Кп >Кпн4

Ультрафіолетова радіація

(опроміненість,Еуф,Вт/м2)

Норма5

Еуф >Еуфн6

1  Строительныенормы й правила. ЧастьII.Нормы проектирования. Естественное й искусственное освещение.

2  Ен— нормоване значення освітленості.

3  Р  -нормований показник освітленості.

4  Кпн-нормоване значення коефіцієнта пульсації.

   5  Згідно з «Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях».

   6  Еуфн-нормоване значення ультрафіолетової опроміненості.

Таблиця7

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

Клас умов праці

Показники важкості

Оптимальний

Допустимий

Шкідливий (важка праця)3

(легке фізич-

(середнє

п/п

трудового процесу

не наванта-

фізичне на-

1ступінь

2ступінь

3ступінь

ження)

вантаження)

1

2

3.1

3.2

3.3

1

2

3

4

5

6

7

1

Фізичне динамічне навантаження,

виражене в одиницях механічної

роботи за зміну, кг-м

1.1

При регіональному навантаженні

(з переважаючою участю м’язів рук

та плечового поясу) при переміщенні

вантажу на відстань до1м:

для чоловіків

до2500

до5000

до7000

до9000

>9000

для жінок

до1500

до3000

до4000

до5500

>5500

1.2

При загальному навантаженні

(за участю м’язів рук, корпуса, ніг):

при переміщенні вантажу

на відстань від1до5м:

для чоловіків

до12 500

до46 000

до70 000

до90 000

>90 000

для жінок

до14 000

до28 000

до40 000

до55 000

>55 000

2

Маса вантажу, що підіймається та

переміщується, кг:

2.1

Підіймання та переміщення (разове)

вантажів при чергуванні з іншою

роботою (до2разів на годину):

для чоловіків

до15

до ЗО

>ЗО

для жінок

до5

ДО10

>10

—PAGE_BREAK—

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

Клас умов праці

Оптимальний

Допустимий

Шкідливий (напружена праця)

3

Показники напруженості

(напруженість

(напруженість

N

трудового процесу

праці легкого

праці

1ступінь

2ступінь

3сту-

ступеня)

середнього

пінь

ступеня)

1

2

3.1

3.2

3.3

1

2

3

4

5

6

7

1

Інтелектуальні навантаження

1.1

Зміст роботи

Рішення прос-

Рішення склад-

Евристична

тих альтерна-

них завдань з

(творча) дія-

тивних за-

вибором за ві-

льність, що

вдань згідно з

домим алго-

вимагає вирі-

інструкцією

ритмом (робо-

шення склад-

та по серії

них завдань

інструкцій)

при відсутно-

сті алгоритму

1.2

Сприймання сигналів (інформа-

Сприймання

Сприймання

Сприймання

Сприймання

ції) та їх оцінка

сигналів, але

сигналів з на-

сигналів з на-

сигналів з на-

немає

ступною ко-

ступним спів-

ступною ком-

потреби в

рекцією дій

ставленням

плексною

корекції дії

та операцій

фактичних зна-

оцінкою взає-

чень парамет-

мопов’язаних

рів з їх номі-

параметрів.

нальними зна-

Комплексна

ченнями.

оцінка всієї

Заключна оцін-

виробничої

ка фактичних

діяльності

значень пара-

метрів

1.3

Ступінь складності завдання

Обробка та

Обробка, ви-

Обробка і

Контроль та

виконання за-

конання за-

контроль за

попередня

вдання

вдання та йо-

виконанням

робота з

го перевірка

завдання

розподілу

завдань ін-

шим особам

1.4

Характер виконуваної роботи

Робота за

Робота за

Робота в умо-

Робота в умо-

індивідуаль-

встановленим

вах дефіциту

вах дефіциту

ним планом

графіком з

часу

часу та інфор-

можливим

мації з підви-

його коригу-

щеною відпові-

ванням по хо-

дальністю за

ду діяльності

кінцевий ре-

зультат

2

Сенсорні навантаження

2.1

Тривалість зосередженого

до25

26-50

21-75

>75

спостереження (в%від часу

зміни)

2.2

Щільність сигналів (світлових,

до75

75-175

176-300

>300

звукових та інших) та повідом-

лень в середньому за

1годину роботи

2.3

Кількість виробничих об’єктів

до5

6-10

11-25

>25

одночасного спостереження

2.4

Навантаження на зоровий ана-

лізатор

—PAGE_BREAK—

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
allbest-referat.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.